Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd ar gyfer Sgwrs Horny MILF

Yn hornymilfchat.com, sy'n hygyrch o https://www.hornymilfchat.com, un o'n prif flaenoriaethau yw preifatrwydd ein hymwelwyr. Mae’r ddogfen Polisi Preifatrwydd hon yn cynnwys mathau o wybodaeth sy’n cael ei chasglu a’i chofnodi gan hornymilfchat.com a sut rydym yn ei defnyddio.

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am ein Polisi Preifatrwydd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n gweithgareddau ar-lein yn unig ac mae’n ddilys i ymwelwyr â’n gwefan o ran y wybodaeth y maent yn ei rhannu a/neu ei chasglu yn hornymilfchat.com. Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw wybodaeth a gesglir all-lein neu drwy sianeli heblaw'r wefan hon.

Caniatâd

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi trwy hyn yn cydsynio â'n Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i'w delerau.

Gwybodaeth a gasglwn

Bydd y wybodaeth bersonol y gofynnir ichi ei darparu, a'r rhesymau pam y gofynnir ichi ei darparu, yn cael ei gwneud yn glir i chi ar yr adeg y gofynnwn ichi ddarparu eich gwybodaeth bersonol.

Os byddwch chi'n cysylltu â ni'n uniongyrchol, efallai y byddwn ni'n derbyn gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi fel eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cynnwys y neges a / neu atodiadau y gallwch chi eu hanfon atom, ac unrhyw wybodaeth arall y byddwch chi'n dewis ei darparu.

Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer Cyfrif, efallai y byddwn ni'n gofyn am eich gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys eitemau fel enw, enw'r cwmni, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn.

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu mewn sawl ffordd, gan gynnwys i:

  • Darparu, gweithredu a chynnal ein gwefan
  • Gwella, personoli ac ehangu ein gwefan
  • Deall a dadansoddi sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan
  • Datblygu cynhyrchion, gwasanaethau, nodweddion ac ymarferoldeb newydd
  • Cyfathrebu â chi, naill ai'n uniongyrchol neu drwy un o'n partneriaid, gan gynnwys ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â'r wefan, ac at ddibenion marchnata a hyrwyddo
  • Anfon e-byst atoch
  • Dod o hyd i dwyll a'i atal

Mewngofnodi Ffeiliau

Mae hornymilfchat.com yn dilyn trefn safonol o ddefnyddio ffeiliau log. Mae'r ffeiliau hyn yn logio ymwelwyr pan fyddant yn ymweld â gwefannau. Mae pob cwmni cynnal yn gwneud hyn ac yn rhan o ddadansoddeg gwasanaethau cynnal. Mae'r wybodaeth a gesglir gan ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad ac amser, tudalennau cyfeirio/allan, ac o bosibl nifer y cliciau. Nid yw'r rhain yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol. Pwrpas y wybodaeth yw dadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r wefan, olrhain symudiadau defnyddwyr ar y wefan, a chasglu gwybodaeth ddemograffig.

Cwcis a Bannau We

Fel unrhyw wefan arall, mae hornymilfchat.com yn defnyddio 'cwcis'. Defnyddir y cwcis hyn i storio gwybodaeth gan gynnwys dewisiadau ymwelwyr, a’r tudalennau ar y wefan y mae’r ymwelydd wedi cyrchu neu wedi ymweld â nhw. Defnyddir y wybodaeth i wneud y gorau o brofiad y defnyddwyr trwy addasu cynnwys ein tudalen we yn seiliedig ar fath porwr ymwelwyr a/neu wybodaeth arall.

Ein Partneriaid Hysbysebu

Gall rhai hysbysebwyr ar ein gwefan ddefnyddio cwcis a goleufa. Rhestrir ein partneriaid hysbysebu isod. Mae gan bob un o'n partneriaid hysbysebu eu Polisi Preifatrwydd eu hunain ar gyfer eu polisïau ar ddata defnyddwyr. I gael mynediad haws, fe wnaethom gysylltu â'n Polisïau Preifatrwydd isod.

Polisïau Preifatrwydd Partneriaid Hysbysebu

Gallwch edrych ar y rhestr hon i ddod o hyd i'r Polisi Preifatrwydd ar gyfer pob un o bartneriaid hysbysebu hornymilfchat.com.

Mae gweinyddwyr ad trydydd parti neu rwydweithiau ad yn defnyddio technolegau fel cwcis, JavaScript, neu Bannau Gwe a ddefnyddir yn eu priod hysbysebion a dolenni sy'n ymddangos ar hornymilfchat.com, a anfonir yn uniongyrchol i borwr defnyddwyr. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Defnyddir y technolegau hyn i fesur effeithiolrwydd eu hymgyrchoedd hysbysebu a/neu i bersonoli'r cynnwys hysbysebu a welwch ar wefannau yr ymwelwch â hwy.

Sylwch nad oes gan hornymilfchat.com fynediad na rheolaeth dros y cwcis hyn a ddefnyddir gan hysbysebwyr trydydd parti.

Trydydd Parti Polisïau Preifatrwydd

Nid yw Polisi Preifatrwydd hornymilfchat.com yn berthnasol i hysbysebwyr neu wefannau eraill. Felly, rydym yn eich cynghori i ymgynghori â Pholisïau Preifatrwydd priodol y gweinyddwyr hysbysebion trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach. Gall gynnwys eu harferion a chyfarwyddiadau ynghylch sut i optio allan o rai opsiynau.

Gallwch ddewis analluogi cwcis trwy eich opsiynau porwr unigol. I wybod gwybodaeth fanylach am reoli cwcis gyda phorwyr gwe penodol, mae i'w gweld ar wefannau priodol y porwyr.

Hawliau Preifatrwydd CCPA (Peidiwch â Gwerthu Fy Ngwybodaeth Bersonol)

O dan y CCPA, ymhlith hawliau eraill, mae gan ddefnyddwyr California yr hawl i:

Gofynnwch i fusnes sy'n casglu data personol defnyddiwr ddatgelu'r categorïau a'r darnau penodol o ddata personol y mae busnes wedi'u casglu am ddefnyddwyr.

Gofynnwch i fusnes ddileu unrhyw ddata personol am y defnyddiwr y mae busnes wedi'i gasglu.

Gofynnwch i fusnes sy'n gwerthu data personol defnyddiwr, nid gwerthu data personol y defnyddiwr.

Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â ni.

Hawliau Diogelu Data GDPR

Hoffem sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o'ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i'r canlynol:

Yr hawl i gael mynediad - Mae gennych hawl i ofyn am gopïau o'ch data personol. Efallai y byddwn yn codi ffi fach arnoch chi am y gwasanaeth hwn.

Yr hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw wybodaeth sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau'r wybodaeth rydych chi'n credu sy'n anghyflawn.

Yr hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu - Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu ein prosesu o'ch data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r data rydyn ni wedi'i gasglu i sefydliad arall, neu'n uniongyrchol i chi, o dan rai amodau.

Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth i Blant

Rhan arall o'n blaenoriaeth yw ychwanegu diogelwch i blant wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. Rydym yn annog rhieni a gwarcheidwaid i arsylwi, cymryd rhan, a / neu fonitro ac arwain eu gweithgaredd ar-lein.

Nid yw hornymilfchat.com yn casglu unrhyw Wybodaeth Bersonol Adnabyddadwy gan blant o dan 13 oed yn fwriadol. Os ydych yn meddwl bod eich plentyn wedi darparu'r math hwn o wybodaeth ar ein gwefan, rydym yn eich annog yn gryf i gysylltu â ni ar unwaith a byddwn yn gwneud ein gorau glas i dileu gwybodaeth o'r fath o'n cofnodion ar unwaith.


Roedd y gwe-gamerâu hyn ar-lein yn flaenorol